Bộ câu hỏi môn ngân sách nhà nước (có đáp án)

Câu 1: Trong năm ngân sách 2017, do hạn hán làm mất mùa, số thu của ngân sách xã X chỉ đạt 70% dự toán. Anh (chị) hãy lựa chọn một trong các giải pháp sau đây:

 1. UBND quyết định ban hành một số khoản đóng góp của hộ nông nghiệp để bù đắp số thiếu hụt.

=> Sai về chủ thể. UNBD chỉ có nhiệm vụ lập và trình HĐND cùng cấp quyết định các nội dung quy định tại khoản 9 Điều 30 của luật NSNN. Tức HĐND mới có quyền quyết định các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật ( điểm đ khoản 9 Điều 30). Bên cạnh đó, việc thu phải có theo dự toán và việc ban hành ngay lập tức việc này là không đơn giản.

 1. UBND quyết định vay của hộ gia đình theo nguyên tắc tự nguyện.

=> Vay qua nguyên tắc tự nguyện ở đây nghĩa là vay qua việc phát hành trái phiếu. Chủ thể ở đây đúng thẩm quyền tuy nhiên nếu cam kết lãi cao thì sẽ ảnh hưởng đến việc trả nợ vì trường hợp này là vì lí do khách quan. Phương án này đúng nhưng không khả thi.

 1. UBND báo cáo HĐND điều chỉnh giảm một số khoản chi tương ứng.

=> Phương án phù hợp nhất, đúng với quy định của pháp luật ( khoản 1 Điều 59: Trường hợp số thu không đạt dự toán được Quốc hội, HĐND quyết định, thực hiện điều chỉnh giảm một số khoản chi theo quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 52)

 

Câu 2: Trong dự toán ngân sách năm 2017 của tỉnh X, tổng số chi lớn hơn tổng số thu là 50 tỷ đồng. Số thiếu hụt này bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Trong khi đó, nguồn thu điều tiết địa phương đã hưởng cả. Theo anh (chị), giải pháp nào sau đây là đúng để tỉnh X bù đắp được số thiếu hụt trên:

 1. Chính phủ cho phép tỉnh X tiến hành thu thuế XNK tại một trong những cửa khẩu của tỉnh.

=> Theo điểm b khoản 1 Điều 35 thì thuế XNK là nguồn thu trung ương hưởng 100%. Hơn nữa việc xử lí bội chi này Chính phủ không phải là chủ thể có thẩm quyền quyết định theo điều 59.

 1. Ngân sách trung ương xem xét chi bổ sung cho ngân sách tỉnh X.

=> Không khả thi. Bởi theo khoản 3 Điều 59 thì: trường hợp ngân sách địa phương hụt thu so với dự toán mà được ngân sách cấp trên hỗ trợ phải thuộc trường hợp do nguyên nhân khách quan, sau khi đã thực hiện điều chỉnh giảm một số khoản chi và sử dụng nguồn lực tài chính hợp pháp khác của địa phương mà vẫn chưa đảm bảo được cân đối NSĐP. Hơn nữa việc hỗ trợ phải phù hợp với khả năng của cấp trên.

 1. Tỉnh X phát hành trái phiếu huy động vốn của nhân dân với lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng.

=> Phương án khả thi nhất. Vì nguồn vốn này khả năng sẽ có ngay lập tức. Tuy nhiên vẫn cần phải quan tâm đến khả năng chi trả lãi ( vay để làm gì? vay bao nhiêu? có khả năng trả được không?) ( khoản tiền từ vay sẽ chi đầu tư phát triển, khoản tiền từ ngân sách cấp trên sẽ chi thường xuyên, tiêu dùng)

 

Giáo trình Luật ngân sách nhà nước - NHÀ SÁCH SỰ THẬTCâu 3: Bộ trưởng Bộ Tài chính là chủ thể duy nhất được quyền quyết định các khoản chi từ dự phòng ngân sách trung ương?

Sai. Theo khoản 3 Điều 7 NĐ 163/2016/NĐ-CP thì thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương gồm:

– Với khoản chi trên 3 tỷ thì Chính phủ có quyền quyết định

– Với khoản chi không quá 3 tỷ thì Bộ trưởng BTC quyết định, định kì hàng quý tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ

 

Câu 4: Theo quyết định của HĐND tỉnh X, đối với các khoản thu từ thuế về đất, ngân sách xã M được hưởng 50% ( bao gồm thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế nhà đất, và thuế sử dụng đất nông nghiệp). Theo anh (chị), quyết định tên của HĐND tỉnh X có đúng pháp luật không?

Đúng. Điểm b khoản 1và khoản 2 Điều 39 có quy định: NS xã, thị trẫn được phân chi nguồn thu từ các khoản: thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình; lệ phí trước bạ nhà, đất.

 

Câu 5: Nguồn vốn vay nợ của Chính phủ được sử dụng để đảm bảo hoạt động thường xuyên của các cơ quan quản lí hành chính nhà nước.

Sai. Theo khoản 3 Điều 7 thì vay bù đắp bội chi NSNN chỉ được sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không được sử dụng để chi thường xuyên.

 

Câu 6: Ông M là kế toán trưởng của đơn vị dự toán X. Ông lên kho bạc nhà nước huyện Y để nhận cấp phát kinh phí theo dự toán. Theo anh (chị), ông M phải chứng giải trình cho cơ quan kho bạc những vấn đề gì?

Tuân thủ theo quy đinh tại khoản 2 Điều 15 hoặc khoản 2 Điều 48 NĐ 163/2016/NĐ-CP.

 

Câu 7: Để đảm bao nhu cầu chi ngân sách năm tới, Quốc hội quyết định huy động từ nguồn vốn vay dài hạn. Anh (chị) hãy cho biết, NSNN có thể vay trong trường hợp nào sau đây, chỉ rõ ưu nhược điểm của từng trường hợp:

 1. Vay của nước ngoài
 2. Vay trong nước bằng phát hành trái phiếu
 3. Vay của Ngân hàng nhà nuớc

Nhận xét:

 1. Ưu điểm: nhanh/ Nhược điểm: dựa vào quan hệ ngoại giao, có thể phải đánh đổi điều kiện về mặt kinh tế-chính trị-văn hoá, lệch tỉ giá ngoại tệ
 2. Ưu điểm: tận dụng được khoản tiền nhàn rỗi trong dân chúng, hình thức đa dạng, thời gian vay tương đối ngắn nên việc đi vay được lên kế hoạch, hạn chế được việc không trả được các khoản vốn lớn gây ra vỡ nợ/ Nhược điểm: không huy động được nguồn vốn lớn do tâm lí người dân còn chưa tin tưởng hoặc không hiểu viết rõ
 3. Có thể được theo Điều 28 tuy nhiêm phải tạm ứng và hoàn ứng trong vòng 1 năm.

 

Câu 8: Hãy cho biết các khoản chi sau thuộc về loại chi nào của ngân sách trung ương:

 1. Chi trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan trung ương: chi thường xuyên ( điểm l khoản 3 Điều 36)
 2. Chi bổ sung vốn cho Tổng công ty điện lực Việt Nam: chi đầu tư phát triển ( điểm b khoản 1 Điều 39)
 3. Chi mua trái phiếu Chính phủ đến hạn thanh toán: chi thường xuyên ( Khoản 4 Điều 36). Đây là trường hợp NN trả nợ cho dân bằng cách mua lại trái phiếu cả gốc lẫn lãi.

 

Câu 9: Hết năm ngân sách 2017, ngân sách của tỉnh X kết dư 120 tỷ đồng. Số kết dư này sẽ phải xử lí như thế nào? Thực hiện theo điều 72

 

Câu 10: Quyết toán thuế năm 2017 của Công ty X cho thấy công ty này phải nộp thêm tiền thuế là 15 tỷ đồng. Thời điểm quyết toán là 10/01/2018. Ngày 20/01/2018, công ty X đến Kho bạc nhà nước nộp thuế theo quyết định của Cơ quan thuế. Theo anh (chị), đây là nguồn thu của ngân sách năm 2017 hay ngân sách 2018?

Đây là nguồn thu thuộc ngân sách năm sau. Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 65 hoặc điểm a khoản 2 Điều 42 NĐ 163/2016/NĐ-CP

 

Câu 11: Theo kế hoạch, công trình trụ sở UBND huyện Y được hoàn thành vào 11/2017 và được quyết toán vào ngân sách năm 2017 với số tiền 15 tỷ đồng. Tuy nhiên do tiến độ thi công chậm nên phải đến tháng 4 năm 2018 mới xong và quyết toán được. Hỏi khoản chi này hạch toán vào ngân sách năm 2017 hay 2018?

Đây là trường hợp thuộc điểm d khoản 3 Điều 64 nên khoản chi này hạch toán vào ngân sách năm 2018.

 

Câu 12: Theo dự toán ngân sách 2017, số thu của ngân sách trung ương trong khoản thu điều tiết với tỉnh X là 540 tỷ đồng. Tuy nhiên số thực thu là 640 tỷ. Chính phủ quyết định thưởng cho ngân sách địa phương. Hỏi:

– Chính phủ có thể thưởng tối đa là bao nhiêu?

Không quá 30% của tổng số tăng thu. Tức số tăng thu = 640-540=100 tỷ. Nên mức tưởng tối đa sẽ là 30 tỷ.(điểm a khoản 4 Điều 59)

– Số tiền thưởng ấy ngân sách địa phương sẽ chi như thế nào? Theo quy định tại khoản 4 Điều 59

 

Câu 13: Công ty TNHH chuyên hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá ( không liên quan đến tài nguyên). Trong năm 2017, công ty M có những khoản nộp ngân sách chính như sau, hỏi khoản thu đó thuộc nguồn thu ngân sách cấp nào:

– Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế GTGT khâu nhập khẩu là 12 tỷ đồng: 100% trung ương

– Thuế thu nhập DN, thuế GTGT khi bán hàng là 3 tỷ đồng: điều tiết

– Thuế môn bài, thuế nhà đất là 15 triệu: 100% địa phương

 

Câu 14: CTCP N hoạt động sản xuất hàng thủ công nộp ngân sách chủ yếu từ: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế nhà đất, thuế môn bài. Các khoản thu trên nộp vào ngân sách trung ương hay địa phương? Ngân sách cấp xã có quyền hưởng từ khoản thu nào theo quy định của Luật ngân sách không?

Điều tiết: thuế GTGT, thuế TNDN

100% địa phương: thuế nhà đất, thuế môn bài

Căn cứ vào điều 35, 37, khoản 1 điều 39 thì ngân sách xã không được hưởng gì từ khoản thuế của công ty.

 

Câu 15: Trong năm ngân sách 2017, theo dự toán được HĐND quyết định và cấp trên phê duyệt, ngân sách tỉnh X có số chi vượt thu 100 tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ thu điều tiết là 40/60 ( ngân sách trung ương hưởng 40%, còn lại của ngân sách địa phương). Tổng số thu điều tiết là 180 tỷ đồng. Anh (chị) hãy nêu ưu nhược điểm của các giải pháp sau đây:

 1. Giữ nguyên tỉ lệ điều tiết, bù đắp bằng nguồn thu bổ sung từ ngân sách trung ương
 2. Thay đổi tỉ lệ thu điều tiết để bù đắp số thiếu hụt trên

Nhận xét:

Theo như dữ liệu cho thì:

– ngân sách trung ương hưởng = 180 x 40% =  72 tỷ

– ngân sách tỉnh X hưởng = 180 x 60% = 108 tỷ

– tổng số chi của tỉnh X = 108 + 100 = 208 tỷ

Coi như tỉnh X hưởng toàn bộ tức 100% tức ngân sách tỉnh X = 180 tỷ < 208 tỷ. Vẫn bị bội chi cho dù có thay đổi tỉ lệ thu điều tiết. Phương án này là không khả thi

Do vậy việc bù đắp nguồn thu bổ sung từ ngân sách trung ương vẫn là phương án khả quan hơn nhưng về cơ bản vẫn không giải quyết được đề vì còn phải dựa vào nhiều yếu tố và điều kiện. Phương án hữu hiệu nhất là tăng thu, giảm chi.

 

Câu 16: Trong quá trình chấp hành ngân sách, UBND tỉnh X nhận thấy chắc chắn số thu năm nay không đạt dự toán ( ít hơn tối thiểu 15 tỷ) và cần phải điều chỉnh giảm một số khoản chi. Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định:

 1. Chủ tịch UBND tỉnh X
 2. HĐND tỉnh X
 3. Thường trực HĐND tỉnh X

( quy định tại điểm a khoản 3 Điều 52 => Chọn B)

 

Câu 17: Trong quá trình chấp hành ngân sách, UBND tỉnh X nhận thấy chắc chắn số thu ngân sách năm nay không đạt dự toán ( ít hơn tối thiểu 15 tỷ). UBND báo cáo Thường trực HĐND tỉnh. Hỏi Thường trực HĐND phải quyết định như thế nào:

 1. Giảm một số khoản chi tương ứng
 2. Đề nghị sử dụng dự phòng ngân sách
 3. Yêu cầu ngân sách trung ương chi bổ sung

( Chọn A)

 

Câu 18: Trong quá trình chấp hành ngân sách, Chính phủ nhận thấy chắc chắn số thu ngân sách năm nay không đạt dự toán ( ít hơn tối thiểu 7500 tỷ ). Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết vấn đề này:

 1. Thủ tướng Chính phủ
 2. UBTV Quốc hội
 3. Quốc hội, tại kì họp gần nhất

(Quy định tại điểm a khoản 2 Điều 52 => Chọn C)

 

Câu 19: Trong quá trình chấp hành ngân sách, Chính phủ thấy chắc hắn số thu ngân sách năm nay không đạt dự toán ( ít hơn tối thiều 7500 tỷ). Chính phủ báo cáo để UBTV Quốc hội quyết định. Theo anh (chị), UBTV Quốc hội sẽ quyết định như thế nào:

 1. Vay của Ngân hàng Nhà nước
 2. Sử dụng dự phòng tài chính
 3. Giảm một số khoản chi tương ứng

( Chọn C)

 

Câu 20: Do thiên tai nên ngân sách huyện M đã sử dụng hết các nguồn dự trữ vẫn không đủ, trong khi ngân sách tỉnh cũng không có nguồn đáp ứng. UBND tỉnh quyết định yêu cầu UBND huyện N tạm ứng cho ngân sách huyện M số tiền 1,5 tỷ và UBND huyện M phải có trách nhiệm hoàn trả ngay trong năm ngân sách. Anh (chị) hãy cho biết quyết định trên có hợp pháp hay không? Vì sao?

Không hợp pháp. Việc sử lí phải theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 36 NĐ 163/2016/NĐ-CP: xử lí thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp huyện: trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh quyết định tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính chấp tỉnh, các nguồn tài chính khác, hoặc tam ứng ngân sách cấp tỉnh và thực hiện hoàn trả trong năm ngân sách.

 

Câu 21: Công ty cổ phần T chuyện kinh doanh ngành xây dựng. Trong năm 2004, công ty M có những khoản chính nộp ngân sách như sau, hỏi những khoản thu trên thuộc ngân sách cấp nào:

– Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là 35 tỷ: 100% địa phương

– Thuế TNDN, thuế GTGT khi bán nhà chung cư là 15 tỷ: điều tiết

– Thuế nhà đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất: 100% địa phương

 

Câu 22: Trong năm ngân sách 2011, chủ tịch UBND tỉnh B đã có một số quyết định như sau, những quyết định đó là đúng hay sai?

 1. Trích 10 tỷ đồng từ quỹ dự trữ tài chính của tỉnh để thực hiện các khoản chi nhằm khắc phục hâu của thiên tai diễn ra trên địa bàn của tỉnh. ( điểm a khoản 2 Điều 11)
 2. Sử dụng 500 triệu đồng từ dự phòng ngân sách của tỉnh để phục vụ cho công tác phòng chống dịch cúm gia cầm (điểm a khoản 2 Điều 10)
 3. Chỉ đạo chi cục Kho bạc nhà nước tỉnh trích 50% số tăng thu của tỉnh để thưởng tết cho các cán bộ thuộc Cục thuế tỉnh ( Sai, Do UBTVQH quyết định, UBND cấp tỉnh báo cáo HĐND tỉnh, điểm a khoản 4 Điều 59)
 4. Cho phép Sở TDTT của tỉnh được chuyển khoản chi 500 triệu xây dựng phòng thể thao đa năng chưa kịp xây dựng sang năm sau tiếp tục thực hiện

Căn cứ pháp lí:

Luật ngân sách nhà nước 2015 

Nghị định 163/2016/NĐ-CP

Hotline: 0982475192

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Thuế khi thành lập công ty

Cơ bản về thuế giá trị gia tăng

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.