Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo mới

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo này áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

Mức phụ cấp thâm niên

Căn cứ pháp lý

Tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng được hưởng được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 77/2021/NĐ-CP:

Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo him xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng:

Mức tiền phụ cấp thâm niên

=

Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

x

Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ

x

Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo mới

Thời gian tính hưng phụ cấp thâm niên

Thời gian tính hưng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

  • Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập
  • Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập

Áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục các cơ sở giáo dục ngoài công lập

  • Thời gian làm việc được tính hưng phụ cấp thâm niên

Thời gian này bao gồm:

+ Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng

+ Thời gian làm việc được tính hưng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưng thâm niên ngành, nghề khác (nếu có)

  • Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Thời gian không tính hưng phụ cấp thâm niên

  • Thời gian tập sự
  • Thời gian nghviệc riêng không hưng lương liên tục từ 01 tháng trở lên
  • Thời gian nghốm đau, thai sn vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bo him xã hội
  • Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định
  • Thời gian bị tạm đình chcông tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử
  • Thời gian không làm việc khác ngoài các thời gian nêu trên

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp nhằm mục đích tuyên truyền và phổ biến pháp luật. Để được hỗ trợ trực tiếp và câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983571788 hoặc 0989189692 để được tư vấn pháp luật.

Trân trọng!

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.