Có hai tình tiết giảm nhẹ trở lên được hưởng án treo hay không?

Có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên cũng là một điều kiện để hưởng án treo theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP bên cạnh các điều kiện như bị xử phạt tù không quá 3 năm và có nhân thân tốt.

Tại khoản 3, Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ- HĐTP quy định về có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau:

“3. Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự”.

Như vậy, có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự trong đó tại khoản 1 Điều 51 quy định và liệt kê rõ 22 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cụ thể quy định từ điểm a đến điểm x.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.