Điều kiện nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Điều kiện để được xét, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

1. Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản.

2. Trong năm xét bậc lương trước hạn đó phải đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

3. Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại Điều 2 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính cụ thể:

– Điều kiện nâng lương đối với cán bộ, công chức:

+ Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

+ Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cnh cáo, giáng chức, cách chức.

– Điều kiện nâng lương đối với viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP:

+ Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

+ Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

– Ngoài ra, trong trường hợp tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định để được nâng bậc lương thường xuyên theo ngạch, chức danh hiện giữ.

Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức sẽ không được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2 lần liên tiếp trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Điều kiện để được nâng lương trước thời hạn mới nhất 2021* Các trường hợp không thuộc đối tượng để được xem xét nâng bậc lương trước hạn do có thành tích xuất sắc: 

Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật bằng các hình thức kỷ luật quy định tại Luật Cán bộ, cônchức, Luật Viên chức và các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

Đã đủ thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo quy định trong năm để xem xét nâng bậc lương thường xuyên (tính đến 31/12 của năm xét).

Sau lần nâng bậc lương trước thời hạn gần nhất chưa thực hiện 01 lần nâng bậc lương thường xuyên theo quy định (kể cả đối với trường hợp được nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức sau khi nâng bậc lương trước thời hạn).

Điều kiện để được xét, nâng bậc lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu

Theo quy định tại Điểm 2 Điều 3 Thông tư 08/2013 TT-BNV, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã có thông báo nghỉ hưu được xét nâng lương trước thời hạn khi đã đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Trong thời gian giữ bậc, đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, cụ thể:

– Điều kiện nâng lương đối với cán bộ, công chức:

+ Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

+ Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

– Điều kiện nâng lương đối với viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP:

+ Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

+ Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

2. Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.

3. Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Lưu ý: Trường hp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.

10 điểm mới về lương, thưởng từ năm 2021 NLĐ cần biết (Phần 2)

Thời điểm tính và hưởng nâng bậc lương trước thời hạn

Thời điểm được tính bậc lương mới sau khi được nâng bậc lương trước thời hạn được tính kể từ ngày công chức, viên chức, hợp đồng lao động 68 có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng theo quy định để được nâng bậc lương thường xuyên

Thời điểm nâng bậc lương mới được xác định bằng cách:

(Thời điểm nâng bậc lương mới) = (Thời điểm dự kiến được nâng bậc lương thường xuyên) – (Số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn)

Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì công chức, viên chức, hợp đồng lao động 68 được truy lĩnh tiền lương và nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Hotline: 0982475192

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Mức lương cơ sở mới của Người lao động

Thời hạn nhận lương sau khi nghỉ việc

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.