ĐƠN TỐ CÁO (MẪU)

Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Đơn tố cáo gửi cho các cơ quan tiếp nhận tố cáo, hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo, thông tin về người tố cáo và nội dung đề nghị tố cáo, cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi …………………..)

 

Kính gửi:……………. (Tên cơ quan, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền giải quyết)

Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm…………….. ………………..

Thường trú tại:………………………………………………………………………………………………….. ………………..

Số CMND/ hộ chiếu………………………….. Ngày và nơi cấp:…………………………………….. ………………..

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Ông (Bà):………………………. Sinh ngày:……………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………….cấp ngày…………nơi cấp:……………………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………………

Ông (Bà) ……. đã có hành vi………………., cụ  thể như sau:

(Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết)

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo ông (bà) …………… Kính  đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho tôi những yêu cầu sau:

  • Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử ông (bà) ……………. về hành vi……………………………………………………………………………………………………………………………

  • Đề nghị áp dụng hình thức xử lí thích đáng theo quy định của pháp luật đối với ông (bà)………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại (tố cáo) trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại (tố cáo).

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho ……………………………………………..

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

 (Địa danh) Ngày…. tháng… năm….

Người làm đơn

    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tải ngay: Mẫu Đơn tố cáo mới nhất

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.