Hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Thế nào là hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam là việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo từ hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho người sử dụng tại Việt Nam, có phát sinh doanh thu tại Việt Nam 

Trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới là gì?

Đó là hệ thống thông tin sử dụng một hoặc nhiều trang thông tin điện tử dưới dạng ký hiệu, số, chviết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác nhằm cung cấp cho người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, trao đổi thông tin, chia sẻ âm thanh, hình ảnh, tạo diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến để cung cấp dịch vụ quảng cáo.

Ví dụ như các nền tảng Google, Facebook, Youtube,…

Hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Những quy định phải tuân thủ

Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người quảng cáo trong nước và ngoài nước tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về:

 • về quảng cáo
 • về an ninh mạng
 • về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
 • phải nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế

Xử lý các quảng cáo vi phạm

Xem thêm tại đây

Các quyền và nghĩa vụ

Điều 13 của Luật Quảng cáo và các quy định tại Nghị định 70/2021/NĐ-CP như sau:

Thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông:

1.Nội dung:

 • Tên tổ chức
 • Tên giao dịch
 • Địa chỉ trụ sở chính nơi đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo
 • địa điểm đặt hệ thống máy chủ chính cung cấp dịch vụ và hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam (nếu có)
 • Đầu mối liên hệ: tên tổ chức, cá nhân đại diện tại Việt Nam (nếu có), địa chemail, điện thoại liên hệ

2.Hình thức và thời gian thông báo:

 • 15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh dịch vụ
 • Gửi thông báo trực tiếp, hoặc qua đường bưu chính, hoặc qua phương tiện điện tđến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

Không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng và Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ

Thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có thẩm quyền

Báo cáo định kỳ

Hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam
Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong nước có hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam thực hiện báo cáo cho Bộ Thông tin và Truyền thông:

 • Báo cáo định kỳ hàng năm (vào trước ngày 31 tháng 12)
 • Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Hình thức: trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua phương tiện điện t.

Nội dung: Mu số 01 ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 70/2021/NĐ-CP 

TÊN CƠ QUAN,
T
CHỨC, DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

, ngày … tháng … năm…

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO XUYÊN BIÊN GIỚI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: ……………………..

Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:

2. Mã số doanh nghiệp:

3. Địa chỉ trụ sở, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử:

4. Danh sách tổ chức, cá nhân nước ngoài có hợp tác quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam:

5. Doanh thu từ hoạt động hợp tác quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam (tính từ ngày 01 tháng 01 đến thời điểm báo cáo):

6. Các vấn đề vướng mắc, phát sinh (nếu có):

7. Kiến nghị, đề xuất (nếu có):

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– ………..

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN,
TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp nhằm mục đích tuyên truyền và phổ biến pháp luật, để được hỗ trợ trực tiếp và câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983571788 hoặc 0989189692 để được tư vấn pháp luật.

Trân trọng!

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.