HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN MỚI NHẤT NĂM 2021

Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp Mẫu Hợp đồng Chuyển nhượng cổ phần mới nhất hiện nay phù hợp với quy định pháp luật hiện hành để khách hàng tham khảo và áp dụng thực tế.

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

(Số: ……………./HĐCNCP)

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ….., Tại………………………………………. Chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) (2): ……………………………………………………………………………………………………………

Là cổ đông của:……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

Fax: ………………………………………………………………………………………………………………..

GCNSH/Mã số cổ đông số: ……………………………………………………………………………………..

CMND/GPĐKKD số: ………………………………………….…… cấp ngày ….. tháng …. năm …………

Tại: …………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế cá nhân/tổ chức: ……………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………………….tại Ngân hàng………………………………………………….

Do Ông (Bà):…………………………………………….. Sinh năm: (3) ……………………………………….

Chức vụ: …………………………………. làm đại diện.

CMND số: ………………………….. Ngày cấp …………….…….. Nơi cấp…………………………………

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B): ……………………………………………………………………………………………………..

Là cổ đông của:……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

Fax: ………………………………………………………………………………………………………………..

GCNSH/Mã số cổ đông số: ……………………………………………………………………………………..

CMND/GPĐKKD số: …………………………………………… cấp ngày ….. tháng …. năm …………….

Tại: …………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế cá nhân/tổ chức: ……………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………………….tại Ngân hàng………………………………………………….

Do Ông (Bà):…………………………………………….. Sinh năm: (3) ……………………………………….

Chức vụ: …………………………………. làm đại diện.

CMND số: ………………………….. Ngày cấp …………….…….. Nơi cấp…………………………………

 

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

 

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý chuyển nhượng cổ phần (chứng khoán) cho bên B theo nội dung sau:

a) Tên chứng khoán: Cổ phần…………………………………………………………………………………..

b) Tổ chức phát hành:……………………………………………………………………………………………

c) Loại cổ phần:……………………………………………………………………………………………………

d) Mệnh giá: ……………..………….. đồng/cổ phần.

e) Số lượng: …………………………………cổ phần (Bằng chữ:……………………………………….…).

f) Giá chuyển nhượng:………………………đồng/cổ phần (Bằng chữ:……………………………/cổ phần).

g) Tổng giá trị giao dịch: …………………………đồng (Bằng chữ:……………………………….…………).

 

Tải về toàn văn: Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất 2021

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ sđt: 098.2475.192 để được luật sư tư vấn trực tiếp

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.