Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………….cấp ngày………………tại………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

…………………………………………………………………………………………………………

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):

Chủ thể là cá nhân:

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………….cấp ngày………………tại………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

…………………………………………………………………………………………………………

Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………… do…………….cấp ngày….tháng….năm………………..

Số Fax:………………..Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đại diện: ………………………………………..Chức vụ:………………………………………………..

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo các thỏa thuận sau đây :

 

ĐIỀU 1

TÀI SẢN GÓP VỐN

Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo ………..(Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn) cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………..nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:

– Tên người sử dụng đất: ……………………………………………………………………………………………………

– Thửa đất số: ……………………………………………………………………………………………………………………

– Tờ bản đồ số:…………………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………….

– Diện tích: …………………………. m2 (bằng chữ: ……………………………………….)

– Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ………………………………. m2

+ Sử dụng chung: ……………………………… m2

– Mục đích sử dụng:……………………………………………………………………………………………………………

– Thời hạn sử dụng:…………………………………………………………………………………………………………….

– Nguồn gốc sử dụng:…………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: ………………………………………………………………………………………..

 

ĐIỀU 2

GIÁ TRỊ  GÓP VỐN

Giá trị tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………………………………………………………đồng

(bằng chữ:………………………………………………………………………………đồng Việt Nam) theo Biên bản/Thỏa thuận định giá ngày………………………………………………………………………………………………………

Tải về: Hợp đồng góp vốn bằng tài sản trên đất mới nhất

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900636396 để được luật sư tư vấn trực tiếp.

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.