Hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới nhất sử dụng cho cá nhân, hộ gia đình, công ty, tổ chức tặng cho quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của mình cho đối tượng khác. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình, công ty, tổ chức cho người khác phải được công chứng tại phòng công chứng theo luật kinh doanh bất động sản 2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Chúng tôi gồm có:

Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A):

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………….cấp ngày………………tại………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

…………………………………………………………………………………………………………

Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B):

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………….cấp ngày………………tại………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

…………………………………………………………………………………………………………

 

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây :

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI  SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

TẶNG CHO

  1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……………………. cụ thể như sau:

– Thửa đất số: ……………………………………………………………………………………………………………………

– Tờ bản đồ số:…………………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………………………………………..

Tải về: Hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất mới nhất

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900636396 để được luật sư tư vấn trực tiếp.

 

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.