(Mẫu) Hợp đồng Hợp tác Đầu tư Cá nhân

Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp Hợp đồng Đầu tư Cá nhân mới nhất hiện nay để khách hàng tham khảo và áp dụng thực tế.

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

SỐ:…………………..

CĂN CỨ:

 • Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
 • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Nhu cầu và khả năng của các Bên.

BÊN A: ……………………………………………………………….

CMND số:
Địa chỉ thường trú:
Chỗ ở hiện tại:

(Sau đây gọi là Bên A)

BÊN B: ……………………………………………………………….

CMND số:
Địa chỉ thường trú:
Chỗ ở hiện tại:

(Sau đây gọi là Bên B)

BÊN C: ……………………………………………………………….

CMND số:
Địa chỉ thường trú:
Chỗ ở hiện tại:

(Sau đây gọi là Bên C)

Bên A, Bên B, Bên C, sau đây gọi riêng là mỗi bên gọi chung là các Bên.

XÉT RẰNG:

 • Bên A là cá nhân có nhu cầu, khả năng kinh doanh, có định hướng phát triển và đầu tư thương mại, đang cần huy động số vốn đầu tư ………………..
 • Bên B, Bên C, Bên D, Bên E là các cá nhân có nguồn vốn nhàn rỗi, có nhu cầu hợp tác đầu tư với Bên A để cùng thực hiện các hoạt động kinh tế.

Do đó, ngày ……………………….., tại…………………….. các Bên đã thỏa thuận và thống nhất ký Hợp đồng hợp tác đầu tư  (Sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Hợp đồng này, các từ và thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. “Hợp đồng”: có nghĩa là Hợp đồng và các Phụ lục kèm theo phù hợp với các điều khoản của Hợp đồng, cùng các sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này;
 2. “Phụ lục Hợp đồng”: là các văn bản nhằm cụ thể hóa cho các điều khoản của Hợp đồng này hoặc các sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này có giá trị pháp lý như Hợp đồng này và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này;
 3. “Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng”: là các văn thỏa thuận về việc thay đổi, bổ sung, hiệu chỉnh các nội dung của Hợp đồng được ký kết sau ngày Hợp đồng có hiệu lực;
 4. “ Các Bên ”: có nghĩa là Bên A, Bên B, Bên C, Bên D, Bên E (được giải thích trong phần mở đầu của Hợp đồng) và người kế thừa hợp pháp quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng của một Bên;
 5. “Góp vốn”: là việc góp tài sản để tạo thành vốn kinh doanh. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.
 6. “Tổng số vốn đầu tư”: là ……………………….
 7. “Cấp có thẩm quyền”: là tổ chức hoặc cá nhân được phân cấp hoặc được ủy quyền xác nhận, chấp thuận, thẩm định, phê duyệt …các hồ sơ, văn bản liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 8. “Cơ quan nhà nước có thẩm quyền”: là các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam giải quyết các công việc liên quan;
 9. “Sự kiện bất khả kháng”: trong Hợp đồng này được hiểu là các sự kiện khách quan ngoài tầm kiểm soát của các Bên, ảnh hưởng trực tiếp đến dự án như: chiến tranh, khủng bố, động đất, hỏa hoạn, bão lụt.

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Các Bên thống nhất sẽ góp vốn cho Bên A và Bên A có quyền sử dụng toàn bộ số tiền góp vốn của Các Bên để thực hiện công việc kinh doanh, đầu tư theo chiến lược kinh doanh mà Các Bên đã thỏa thuận.

ĐIỀU 3: THỎA THUẬN GÓP VỐN

3.1.      Các Bên thống nhất thỏa thuận góp vốn như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

3.2.   Thỏa thuận khác

Ngay sau khi nhận được số tiền góp vốn từ Các Bên, Bên A cam kết sử dụng toàn bộ số tiền để thực hiện việc kinh doanh theo chiến lược kinh doanh mà Các Bên đã thỏa thuận.

 

Tải về toàn văn: Hợp đồng hợp tác đầu tư Cá nhân Mới nhất

Nội dung liên quan: Mẫu Hợp đồng lao động mới nhất năm 2019 ; Mẫu Hợp đồng Vay tiền mới nhất.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900636396 để được luật sư tư vấn trực tiếp

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.