(Mẫu) Hợp đồng thi công nội thất Văn phòng

Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp Mẫu Hợp đồng thi công nội thất Văn phòng mới nhất hiện nay phù hợp với quy định pháp luật hiện hành để khách hàng tham khảo và áp dụng thực tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

HỢP ĐỒNG

Số: ……………………./HĐ – XD

Về việc:  Cải tạo trụ sở làm việc ………………………..

Địa điểm: …………………………………………………………

Các căn cứ để ký kết hợp đồng:

– Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII.;

– Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng;

Hôm nay, ngày ….. tháng …….. năm ………… tại ……………………, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

BÊN A:          ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:           ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:    ………………………………………………………….Fax: ………………………………………………

Mã số thuế:     ……………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản  :    ……………………………………………………………………………………………………

Đại diện (Ông):  …………………………….    Chức vụ : ……………………………………………………………

BÊN B :          ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:           ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:    ………………………………………………………….Fax: ………………………………………………

Mã số thuế:     ……………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản  :    ……………………………………………………………………………………………………

Đại diện (Ông):  …………………………….    Chức vụ : ……………………………………………………………

 

HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ KẾT

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU

 

Điều 1: Nội dung công việc và sản phẩm của hợp đồng.

Bên A giao cho bên B thực hiện thi công Cải tạo trụ sở làm việc …………….. tại địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………….

(Có phụ lục hợp đồng chi tiết kèm theo) gồm:

– Tiến hành thi công cải tạo công trình theo đúng tiến độ và chất lượng cam kết.

– Cung cấp lắp đặt vật tư thiết bị theo đúng mẫu mã, chủng loại đã cam kết.

Điều 2: Thời gian và tiến độ thực hiện:

Tiến độ thực hiện hợp đồng là …….ngày tính từ ngày hợp đồng được ký kết và bên B nhận được tiền tạm ứng của bên A;

Ngày bắt đầu : Ngày … tháng …… năm ……..;

Ngày hoàn thành : Ngày … tháng ……… năm ………;

Điều 3: Bảo hành công trình:

3.1. Bên B có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao  cho bên A. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của nhà thầu gây ra;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tải về toàn văn: Hợp đồng thi công nội thất Văn phòng mới nhất

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900636396 để được luật sư tư vấn trực tiếp

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.