Mẫu Hợp đồng thuê nhà mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

Số…….. /HĐTN

  • Căn cứ Bộ Luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ vào nhu cầu của các bên,

Hôm nay, ngày … … tháng …… năm ……..tại…………………………………….  Chúng tôi gồm có:

  1. BÊN CHO THUÊ NHÀ (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):

Chủ thể là cá nhân:

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………….cấp ngày………………tại………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

…………………………………………………………………………………………………………

Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………… do…………….cấp ngày….tháng….năm………………..

Số Fax:………………..Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đại diện: ………………………………………..Chức vụ:………………………………………………..

  1. BÊN THUÊ NHÀ (sau đây gọi tắt là Bên thuê):

Chủ thể là cá nhân/tổ chức tương tự như trên.

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………….cấp ngày………………tại………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

…………………………………………………………………………………………………………

Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng cho thuê nhà với các nội dung sau đây:

Điều 1. Các thông tin về nhà cho thuê

  1. Loại nhà: …………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. Vị trí, địa điểm nhà: ……………………………………………………………………………………………………………
  3. Diện tích của nhà cho thuê:

– Tổng diện tích sàn cho thuê: ………….m2

– Tổng diện tích sử dụng đất: …………m2, trong đó:

Sử dụng riêng: ………..m2;

Sử dụng chung (nếu có): ………..m2

4. Trang thiết bị kèm theo:………………………………………………………………………………………………………

Tải về: Hợp đồng thuê nhà mới nhất

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900636396 để được luật sư tư vấn trực tiếp

 

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.