Một cá nhân có thể làm đại diện pháp luật hai công ty khác nhau được không?

Căn cứ Điều 137 Bộ luật dân sự 2015 quy định về đại diện theo pháp luật của pháp nhân:

  1. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm:
  2. a) Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;
  3. b) Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;
  4. c) Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.
  5. Một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định tại Điều 140 và Điều 141 của Bộ luật này.

Mặt khác, theo Khoản 3 Điều 141 Bộ luật dân sự 2015 thì một cá nhân có thể đại diện cho nhiều pháp nhân khác nhau, tuy nhiên không được nhân danh công ty để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thêm vào đó, Luật doanh nghiệp 2014 đã bãi bỏ quy định “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác” (Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2005) trừ trường hợp một trong hai công ty hoặc cả hai công ty đều là Doanh nghiệp Nhà nước (do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) thì cá nhân không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

Hơn nữa, Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành cũng chưa có quy định nào cấm trường hợp 1 người chỉ được làm đại diện pháp luật cho 1 công ty.

Như vậy, 1 cá nhân có thể đứng làm đại diện pháp luật cho 2 công ty khác nhau.

Hy vọng những thông tin cung cấp sẽ có ích cho anh/chị.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.