Người quản lý theo từng loại hình doanh nghiệp

Khái niệm người quản lý doanh nghiệp

Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Người quản lý doanh nghiệp theo từng loại hình doanh nghiệp

Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp, pháp luật quy định những chức danh quản lý khác nhau. Cụ thể:

Với Công ty cổ phần

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Thành viên Hội đồng quản trị
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
 • Cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty

Với doanh nghiệp tư nhân

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân
 • Giám đốc quản lý doanh nghiệp
 • Cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty

Với Công ty TNHH 1 thành viên

 • Chủ tịch công ty
 • Thành viên Hội đồng thành viên
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
 • Cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty

Với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên
 • Thành viên Hội đồng thành viên
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
 • Cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty

Với Công ty hợp danh

 • Thành viên hợp danh
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
 • Cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty

Nếu có những thắc mắc liên quan đến kinh doanh, thương mại vui lòng liên hệ tới số Hotline 0982475192  hoặc Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Khiếu nại khi không nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh.

Quy định của pháp luật về công ty mẹ

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.