Ôn tập dân sự MODUL 2 – HỢP ĐỒNG

NỘI DUNG 3: HỢP ĐỒNG

 1. Quan hệ nghĩa vụ chấm dứt khi 1 bên trong hợp đồng chết:

SAI: Điều 372: căn cứ chấm dứt nghĩa vụ, nghĩa vụ có thể chấm dứt khi bên có nghĩa vụ là cá nhân chết hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà nghĩa vụ phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện; Bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà quyền yêu cầu không được chuyển giao cho pháp nhân khác. Như vậy khi 1 bên trong hợp đồng là bên có quyền chết nhưng quyền yêu cầu có thể thừa kế, chuyển giao thì quan hệ nghĩa vụ vẫn tồn tại.

 1. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ 3 là hợp đồng 3 bên

SAI: Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba có thể là hợp đồng hai hoặc nhiều bên. Người thứ ba ở đây là cá nhân, tổ chức không phải là một bên giao kết hợp đồng nhưng có ảnh hưởng đến hiệu lực của giao dịch.

 1. Khi hợp đồng vay vô hiệu thì các biện pháp bảo đảm cho hợp đồng vay cũng mặc nhiên vô hiệu theo

SAI: Hợp đồng vay là một loại hợp đồng vì vậy nó tuân thủ toàn bộ các quy định chung về hợp đồng và giao dịch dân sự. Khoản 2 Điều 407 “Sự vô hiệu của hợp đồng chính làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính. Quy định này không áp dụng đối với biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.” Có nghĩa hợp đồng vay vô hiệu thì các biện pháp bảo đảm cho hợp đồng vay không mặc nhiên vô hiệu.

 1. Hợp đồng phụ là phụ lục hợp đồng

SAI: Hợp đồng phụ là một hợp đồng, hợp đồng này có hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính. Phụ lục hợp đồng không phải hợp đồng, đây là phần đi kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng.

 1. Hợp đồng theo mẫu là loại hợp đồng được đưa ra bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

SAI: Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng gồm những điều khoản do một bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lý.

 1. Thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm bên được đề nghị trả lời chấp nhận đề nghị hợp đồng

SAI: Theo điều 400. Thời điểm giao kết HĐ sẽ là thời điểm: bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết, thời điểm cuối cùng của thời hạn thỏa thuận coi sự im lặng là trả lời chấp thuận giao kết, thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung hợp đồng với giao kết HĐ bằng lời nói, Thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản đối với giao kết hợp đồng bằng văn bản.

 1. Hợp đồng có thể vô hiệu ngay cả khi các bên tham gia giao kết hợp đồng đã tuân thủ đầy đủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được quy định tại Điều 117 BLDS năm 2015.

ĐÚNG: Theo Điều 122: Giao dịch dân sự vô hiệu: “Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 117 của Bộ luật này thì vô hiệu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác.” Mặc dù tuân thủ đầy dủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được quy định tại Điều 117 nhưng đây chỉ là những quy định cơ bản nhất, giao dịch vẫn có thể vô hiệu do vi phạm những điều kiện khác trong những trường hợp luật có quy định cụ thể.

 1. Địa điểm giao kết hợp đồng là căn cứ xác định giá tài sản trong hợp đồng mua bán tài sản khi các bên không có thỏa thuận.

SAI: Khi không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ thì giá được xác định theo giá thị trường, phương thức thanh toán được xác định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng  (Điều 433: Giá và phương thức thanh toán)

 1. Trường hợp hành khách xuất phát không đúng thời gian thỏa thuận thì không được hoàn trả lại cước phí vận chuyển.

ĐÚNG: Do vi phạm về nghĩa vụ của mình “Có mặt tại thời điểm xuất phát đúng thời gian thỏa thuận.”

 1. Chủ thể của hợp đồng hợp tác chỉ có thể là cá nhân.

SAI: Chủ thể của hợp đồng hợp tác có thể là cá nhân, tổ chức.

 1. Khi bên đề nghị giao kết hợp đồng chết, đề nghị giao kết hợp đồng có nội dung gắn liền với nhân thân của bên được đề nghị không có giá trị.

ĐÚNG: Điều 395.

 1. Khi bên mang nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ không thực hiện được nghĩa vụ thì bên có quyền được cầm giữ mọi tài sản của bên mang nghĩa vụ để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng.

SAI: Cầm giữ tài sản là biện pháp bảo đảm được xác lập cùng với hợp đồng chính, không phát sinh từ thời điểm bên mang nghĩa vụ không thực hiện được nghĩa vụ. Tài sản phải là tài sản được nắm giữ hợp pháp, không phải mọi tài sản của bên mang nghĩa vụ.

TẢI TOÀN BỘ NỘI DUNG ÔN TẬP HỢP ĐỒNG

Mọi thông tin cần tư vấn, bạn liên hệ luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

Hotline: 1900636396

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

 

 

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.