bảo hành

Trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng

1.Khái niệm: Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ đối với người tiêu dùng là hành vi thực hiện nghĩa vụ

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.