Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật là gì ?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh Nghiệp 2021, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

     Trường hợp trong công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật mà điều lệ công ty lại không quy định rõ quyền, nghĩa vụ của từng người thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. (Khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2021)

Điều kiện để làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

– Không thuộc các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp 2021 không có quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp;

– Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp;

* Người đại diện theo pháp luật không nhất thiết phải là người góp vốn tại doanh nghiệp.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh Nghiệp 2021, trách nghiệm của người đại diện theo pháp luật gồm:

– Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

– Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

– Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

* Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại các điều trên.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Trong quá trình hoạt động, khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật của mình thì cần phải gửi hồ sơ thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệm, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm các giấy tờ sau:
1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

3. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp trong các trường hợp sau:

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi làm thay đổi Điều lệ công ty;

– Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi không làm thay đổi Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2021.

Quy định về thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Luật Doanh nghiệp mới nhất

* Người kí thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP là những người sau đây:

  • Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu;
  • Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

* Trường hợp người có thẩm quyền ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật phải là người được Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền.

Hotline: 0982475192

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.