Tư vấn pháp luật hợp đồng

Cùng với xu thế phát triển của xã hội, hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài luôn gắn liền với sự thương lượng, đàm phán, thỏa thuận. Vai trò của hợp đồng ngày càng quan trọng trong các giao dịch xã hội, giao dịch kinh tế của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp mình.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy đã có rất nhiều người dân và doanh nghiệp phải rất khó khăn để giành lại một phần quyền lợi của mình khi các hợp đồng do họ soạn thảo, ký kết vì thiếu sự tham vấn pháp luật nên tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý.

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan.

Người tư vấn, soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản  hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và qui định của pháp luật.

VPLS Bùi Đình Ứng sẽ tư vấn định hướng và cung cấp các dịch vụ liên quan đến hợp đồng, soạn thảo hợp đồng như:

Tư vấn các qui định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp;

Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;

Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp;

Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan;

Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;

Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán…

Tư vấn các qui định của Pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của Doanh nghiệp;

Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp;

Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong quan hệ hợp đồng: Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi; tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện; Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền;

Tư vấn chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng: Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật; Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.